Statut

CAPITOLUL I:           

Denumire. Forma juridică.Sediu.Durată.

Art. 1. Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA DE MEDICINĂ DE URGENŢĂ ŞI DEZASTRE, denumită în continuare AMUD.

Art. 2. AMUD se constituie ca persoană juridică română de drept privat, autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română, cu statutul şi cu prezentul act constitutiv. AMUD dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflată la Judecatoria Sect. 1 Bucuresti.

Art. 3. Sediul AMUD este în incinta spitalului Clinic de Urgenta, camera de instruire din cadrul Departamentului de Garda, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti. AMUD îşi poate constitui sucursale în fiecare judeţ din ţară şi în Municipiul Bucureşti, pe baza Hotărârii Adunării Generale.

Art. 4. Durata de funcţionare a AMUD este nelimitată.

CAPITOLUL II:                   

Scop. Obiective

Art. 5. Scopurile constituirii AMUD constau în:

5.1. crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul medicinii de urgenţă;

5.2. dezvoltarea medicinii de urgenţă ca specialitate şi promovarea intereselor profesionale şi ştiinţifice ale acesteia;

5.3. dezvoltarea asistenţei de urgenţă spitaliceşti şi prespitaliceşti prin promovarea unor standarde naţionale ştiinţifice, etice, tehnice şi de practică în concordanţă cu necesităţile existente în România şi cu normele general admise pe plan internaţional;

5.4. dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul medicinii de urgenţă şi dezastre;

5.5. susţinerea creării disciplinelor şi catedrelor de medicină de urgenţă la nivelul centrelor universitare cu învăţământ medical;

5.6. susţinerea şi participarea la crearea unor centre de pregătire în domeniul medicinii de urgenţă şi dezastre;

5.7. dezvoltarea medicinii de dezastre ca parte integrantă a specialităţii de medicină de urgenţă.

Art. 6. Pentru realizarea acestor scopuri, AMUD îşi propune următoarele obiective:

6.1. Promovarea informaţiei ştiinţifice de profil prin:

 • editarea unui periodic, publicaţie oficială a asociaţiei, editarea şi publicarea de lucrări de specialitate (reviste , cărţi etc.);
 • crearea unei biblioteci şi a unei baze de date cu lucrări şi informaţii de specialitate;
 • organizarea unui centru de formare şi instruire în medicina de urgenţă, organizarea de cursuri şi demonstraţii practice în domeniu, simularea de situaţii de urgenţă şi dezastre;
 • sprijinirea creşterii numărului de formatori în medicina de urgenţă şi dezastre;
 • organizarea lunară a unei şedinţe a asociaţiei având pe ordinea de zi subiecte de interes ştiinţific şi / sau administrativ;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice: congrese, simpozioane, grupuri de lucru pe diverse probleme, cursuri de formare, perfecţionare şi specializare;
 • facilitarea participării membrilor asociaţiei la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

6.2. Promovarea activităţii ştiinţifice şi practice în domeniul medicinii de urgenţă prin:

 • afilierea la organismele internaţionale de profil;
 • realizarea unor schimburi de experienţă în plan ştiinţific şi profesional;
 • sprijinirea proiectelor de cercetare din ţară şi din străinătate;
 • colaborarea ştiinţifică cu clinicile şi instituţiile de profil din ţară şi străinătate;
 • acordarea unor premii ale asociaţiei pentru lucrări originale şi activităţi deosebite;
 • acordarea de burse pentru merite deosebite.

6.3. Elaborarea unor standarde de practică şi deontologice în medicina de urgenţă prin:

 • elaborarea şi promovarea unor protocoale de diagnostic, terapeutice, de transport şi transfer interspitalicesc, conform standardelor internaţionale, în colaborare cu specialităţile conexe;
 • crearea unor comisii de lucru pe diferite probleme de specialitate;
 • colaborarea cu organele implicate în mod direct în probleme de urgenţă: Poliţia, Pompierii, Crucea Roşie Română, Armata Română, Protecţia Civilă, etc.;
 • desemnarea dintre membrii societăţii specialişti indicaţi să facă parte din comisiile de experţi ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Învăţământului, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Tineretului şi Sportului.

6.4. Sensibilizarea forurilor legislative şi a factorilor decizionali din Administraţia Publică Centrală şi Locală, precum şi a mass-mediei, pentru a sprijini specialiştii din domeniul medicinii de urgenţă.

6.5. Alte activităţi legale, necesare pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale, inclusiv activităţi economice directe, cu condiţia să aibă un caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu realizarea scopului AMUD.

CAPITOLUL III:        

Membrii AMUD.

Art.7. AMUD cuprinde următoarele categorii de membri:

7.1. Membrii fondatori: Sunt acei membri care au consimţit să constituie AMUD, contribuind financiar la activul patrimonial al AMUD. Membrii fondatori sunt membri titulari de drept.

7.2. Membrii titulari: Statutul de membru titular este accesibil persoanelor fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

 • medici primari şi specialişti de medicină de urgenţă care au obţinut această calitate după admiterea în rezidenţiat prin concurs, parcurgerea tuturor stagiilor şi susţinerea examenelor parţiale prevăzute în programă şi promovarea examenelor de medic specialist şi, respectiv, primar;
 • medici rezidenţi de medicină de urgenţă;
 • medici primari sau specialişti de A.T.I. care au ca loc de muncă o Unitate de Primire a Urgenţelor, numai cu aprobarea Consiliului Director.

Fiecare candidat la statutul de membru titular va fi recomandat de către un membru titular. Membrii din această categorie au dreptul să voteze membrii Consiliului Director, precum şi în orice chestiune care necesită participarea membrilor titulari, cu drept de vot, în cadrul Adunării Generale. Primirea membrilor titulari se face cu aprobarea Consiliului Director, pe baza completării unui formular de adeziune, a achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

7.3. Membrii onorifici: Statutul de membru onorific este accesibil numai medicilor şi cercetătorilor români şi străini, care se bucură de prestigiu în domeniul medicinii şi al ştiinţelor legate de aceasta. Un candidat la statutul de membru onorific este propus de trei membri ai Consiliului Director, iar admiterea lui se face cu majoritate simplă de voturi în cadrul Adunării Generale.

7.4. Membrii susţinători: Pot fi admişi în calitate de membri susţinători persoanele fizice şi juridice (uniunile, organizaţiile, societăţile comerciale, regiile autonome, precum şi alte instituţii) interesate în cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea practicii medicinii de urgenţă şi dezastre. Consiliul Director avizează cererile de înscriere ca membru susţinător.

7.5. Membrii asociaţi: Poate deveni membru asociat orice persoană cu pregătire medicală superioară sau medie sau alta decât cea de medic. Admiterea se face individual, pe baza unei cereri scrise, cu aprobarea Consiliului Director şi cu achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

7.6. Membrii corespondenţi: Membrii corespondenţi pot fi medici, cercetători, cadre universitare, români sau străini, care doresc să participe la activitatea ştiinţifică în cadrul AMUD. Admiterea se face individual, pe baza unei cereri scrise, cu aprobarea Consiliului Director şi cu achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

CAPITOLUL IV:       

 Drepturile şi obligaţiile membrilor. Retragerea din Asociaţie.

Art. 8. Dreptul de vot:

 • drept de vot în cadrul Adunării Generale au numai membrii titulari;
 • nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale membrii onorifici, susţinători, asociaţi şi corespondenţi.

Art. 9. În funcţiile de conducere ale AMUD pot fi aleşi numai membri titulari.

Art. 10. Membrii AMUD au următoarele drepturi:

 • să participe la Adunările Generale ordinare şi extraordinare;
 • să facă propuneri privind activitatea Asociaţiei;
 • să participe la acţiunile organizate de Asociaţie, precum şi la reuniunile internaţionale;
 • să aibă acces la informaţiile din baza de date a asociaţiei;
 • să propună şi să susţină accesul în asociaţie a noi membri (numai membrii titulari);
 • să propună candidaţi pentru bursele şi premiile AMUD, cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 11. Membrii AMUD au următoarele obligaţii:

 • să respecte statutul asociaţiei, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale acesteia;
 • să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia anuală;
 • să activeze pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
 • să îndeplinească obligaţiile care vor fi stabilite prin hotărârile Adunării Generale;
 • să apere interesele asociaţiei şi să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi străinătate.

Art.12. Cotizaţiile:

 • cotizaţiile se plătesc anual, pentru anul în curs; cotizaţia anuală include abonamentul la publicaţia oficială a societăţii;
 • membrilor restanţieri (care depăşesc termenul de plată cu 12 luni) la plata cotizaţiei li se pot suspenda drepturile şi privilegiile de membru;
 • cuantumul cotizaţiilor anuale este stabilit de Consiliul Director cu ocazia elaborării şi aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul în curs şi se comunică membrilor în publicaţia de specialitate şi pe alte căi;
 • cotizaţiile se actualizează în funcţie de gradul de inflaţie comunicat oficial şi de alţi factori;
 • membrii onorifici sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

Art.13. Retragerea sau pierderea calităţii de membru AMUD.

 • Un membru se poate retrage din asociaţie prin completarea unei cereri de retragere adresată Consiliului Director, care va propune Preşedintelui, după caz, retragerea.
 • Pierderea calităţii de membru are loc în următoarele situaţii:
  • neplata cotizaţiei anuale timp de 2 ani consecutiv;
  • deces;
  • excludere; Consiliul Director poate decide cu majoritate simplă excluderea sau suspendarea unui membru pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea prevederilor Statutului.
 • Împotriva acestei decizii se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestaţia se evaluează de către Adunarea Generală.
 • Recâştigarea calităţii de membru AMUD poate avea loc la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Preşedintelui.

CAPITOLUL V:                    

Organizarea, conducerea şi funcţionarea AMUD.

Art. 14. Potrivit art. 20 din OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, organizarea şi funcţionarea asociaţiei AMUD se realizează prin Adunarea Generală, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori sau cenzor, după caz. Durata unui mandat în structurile de conducere AMUD este de 5 (cinci) ani; o persoană nu poate îndeplini mai mult de 2 (două) mandate consecutive, pentru funcţia de Presedinte.

Art.15. Adunarea Generală este formată din membrii Consiliului Director, membrii titulari desemnaţi printr-o normă de reprezentare stabilită prin decizia Consiliului Director, ţinând cont de numărul membrilor cotizanţi, cu drept de vot. Prima Adunare Generală este organizată şi ţinută de membrii Consiliului Director menţionaţi la art.17.

Art.16. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an (ordinară) şi ori de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa (extraordinare). Convocarea se face în scris, cu precizarea ordinii de zi, de regulă cu cel puţin 30 de zile înainte, în cazul sesiunilor ordinare şi cu cel puţin 10 zile înainte, în cazul sesiunilor extraordinare, de către Preşedinte, Consiliul Director, Comisia de Cenzori (sau cenzor) sau la solicitarea a 2/3 din totalul membrilor titulari.

Art. 17. Adunarea Generală este valabil constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii titulari şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei şi de dizolvare a Consiliului Director, care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii acesteia. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este hotărâtor. Dacă Adunarea Generală nu a avut cvorumul necesar pentru a fi legal constituită, se convoacă o nouă Adunare Generală care va putea decide în problemele de pe ordinea de zi originală, indiferent de cota de participare a membrilor titulari. Hotărârile Adunării Generale, luate în limitele legii, sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei, chiar şi pentru cei absenţi la şedinţă sau care au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru destinat acestui scop.

Art.18. Votul membrilor titulari în cadrul Adunării generale poate fi exprimat şi prin corespondenţă.

Art.19. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

 • dezbate şi aprobă statutul şi actul constitutiv al asociaţiei, modificările şi completările acestora;
 • dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
 • aprobă bilanţul contabil şi execuţia bugetară;
 • aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei pentru perioada următoare;
 • examinează şi aprobă raportul Consiliului Director, prezentat de către Preşedintele asociaţiei;
 • alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;
 • aprobă constituirea de sucursale, precum şi activităţi cu scop lucrativ;
 • validează primirea de noi membri, la propunerea Consiliului Director;
 • aprobă asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare;
 • aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice desemnată de Consiliul Director;
 • soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul Director;
 • alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

Art.18. Consiliul Director are următoarea componenţă stabilită la data alegerilor:

 • Presedinte – Dr. Cristian Pandrea
 • Vicepresedinti:
  • cu probleme administrative – Dr. Manuela Guran
  • cu probleme profesionale – Dr. Cristina Balasan
  • cu probleme stiintifice si de educatie medicala continua – Dr.  Luisa Simion
 • Secretar General – Dr. Bogdan Oprita
 • Consilier – Dan Marinescu
 • Trezorier – Dr. Alexandru Ciucioi-Badea
 • Membri
  1. Dr. Rodica Ciolacu
  2. Dr. Constantin Olteanu

Presedintele poate deţine aceasta funcţie în Consiliul Director cel mult două mandate consecutive, un mandat având durata de 5 ani. Consiliul Director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea scrisă a oricăruia dintre membrii săi, a Comisiei de Cenzori (sau a Cenzorului, după caz) şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Consiliul Director nu se poate întruni în absenţa Preşedintelui sau a locţiitorului  desemnat.

Art.19. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, conduce şi coordonează activitatea asociaţiei. Consiliul Director poate lua hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este decisiv.

Art. 20. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • elaborează strategia de dezvoltare şi obiectivele asociaţiei, pe care le supune aprobării Adunării Generale;
 • întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru următorul an precum şi proiectul programelor asociaţiei;
 • execută bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
 • aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
 • aprobă schimbarea sediului asociaţiei;
 • analizează modul de apariţie a publicaţiilor asociaţiei şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;
 • propune Adunării Generale spre validare primirea de noi membri;
 • soluţionează plângerile membrilor asociaţiei;
 • decide asupra pierderii calităţii de membru al asociaţiei;
 • propune Adunării Generale locul, data, tematica, modul de desfăşurare şi durata congreselor şi altor forme de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională, precum şi cheltuielile aferente acestora;
 • aprobă colectivul de organizare şi desfăşurare a congreselor sau a altor manifestări ştiinţifice naţionale, precum şi numele invitaţilor străini;
 • analizează cazurile de prejudiciere a patrimoniului asociaţiei şi propune sau ia măsuri corespunzătoare;
 • elaborează şi propune planuri de activităţi;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în statut sau hotărâte de Adunarea Generală.

Art. 21. Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în relaţiile cu oficialităţile medicale ştiinţifice şi social-politice, precum şi cu terţii. Preşedintele este ales din rândul celor mai reprezentative personalităţi ale medicinei de urgenţă. Preşedintele este ales pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, de către Adunarea Generală şi prezidează întrunirile asociaţiei.

Art. 22. Preşedintele are următoarele atribuţii principale:

 • convoacă şi conduce lucrările Consiliului Director;
 • coordonează şi conduce activitatea curentă a asociaţiei şi propune spre aprobare Consiliului Director problemele de competenţa acestuia;
 • aprobă, împreună cu trezorierul, cheltuielile curente ale asociaţiei, între două sesiuni ale Consiliului Director;
 • pregăteşte, împreună cu secretarul general, reuniunile Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
 • informează Consiliul Director despre activitatea desfăşurată între două întruniri ale acestuia;
 • în absenţa sa, desemnează un locţiitor din rândul membrilor Consiliului Director.

Art. 23. Vicepreşedinţii AMUD conlucrează direct cu Preşedintele pentru rezolvarea problemelor curente. AMUD are 3 (trei) vicepreşedinţi care răspund de următoarele domenii de activitate:

 • profesional;
 • ştiinţific şi de educaţie medicală continuă;

Art. 24. Vicepreşedinţii AMUD au următoarele atribuţii:

 • răspund de realizarea obiectivelor menţionate la art. 6.1 – 6.5, din prezentul statut;
 • coordonează domeniile de activitate ale asociaţiei, menţionate la art. 23.

Art. 25. Secretarul general al AMUD are următoarele atribuţii:

 • rezolvă problemele curente ale asociaţiei împreună cu preşedintele;
 • pregăteşte întrunirile consiliului director şi adunării generale ale asociaţiei;
 • răspunde de arhivarea documentelor asociaţiei şi de evidenţa membrilor;
 • coordonează comunicarea între membrii asociaţiei, precum şi acţiunile Consiliului Director;
 • prezintă Adunării Generale raportul Consiliului Director în legătură cu activitatea desfăşurată.

Art. 26. Trezorierul AMUD are următoarele atribuţii:

 • ţine evidenţa tuturor bunurilor mobile şi imobile, a fondurilor, precum şi a întregului patrimoniu al asociaţiei;
 • aprobă cheltuielile curente, cu avizul preşedintelui şi al secretarului general;
 • propune Consiliului Director spre aprobare proiectul anual de buget de venituri şi cheltuieli;
 • prezintă anual Consiliului Director şi Adunării Generale raportul privind execuţia bugetară;
 • răspunde de încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor şi se preocupă de colectarea de fonduri.

Art. 27. Consilierul AMUD are următoarele atribuţii:

 • coordonează editarea publicaţiei oficiale a AMUD, precum şi a altor lucrări de specialitate;
 • consiliază membrii consiliului director în probleme speciale ale asociaţiei;
 • colaborează cu organismele naţionale şi internaţionale privind comunicarea dintre acestea şi asociaţie, în domeniul medicinei de urgenţă.

Art. 28. Membrii Consiliului Director au următoarele atribuţii:

 • participă la realizarea obiectivelor menţionate la art. 6.1 – 6.5, din prezentul statut;
 • coordonează programe aprobate de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Art. 29. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de o Comisie de cenzori sau un Cenzor, după caz, ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de 5 (cinci) ani. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 30. Activitatea de administrare a patrimoniului asociaţiei va fi verificată de o Comisie de cenzori sau de un cenzor, expert contabil, înscris în Tabloul CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România).Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz va fi desemnată de Adunarea Generală a asociaţiei după obţinerea personalităţii juridice, în condiţiile legii.

Art. 31. Cenzorul supraveghează întreaga gestiune a asociaţiei, ţinerea registrelor cu regularitate, întocmirea bilanţurilor contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi modul de efectuare a evaluării patrimoniului.

Art. 32. Cenzorul întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale şi are dreptul de a participa la reuniunile Consiliului Director fără drept de vot. Toate aspectele constatate, însoţite de propunerile pe care le consideră necesare, vor fi cuprinse într-un raport care se prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director.

CAPITOLUL VI:        

Patrimoniul AMUD.

Art. 33. Patrimoniul asociaţiei este constituit din:

 • contribuţiile iniţiale ale fondatorilor;
 • taxa de înscriere în asociaţie şi cotizaţiile membrilor;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 • venituri din activităţi economice directe organizate de asociaţie;
 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie, dacă acestea nu au fost reinvestite în aceleaşi societăţi;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 • fonduri rezultate din contracte de cercetare;
 • granturi obţinute de la organisme internaţionale, instituţii private sau de stat româneşti şi/sau străine;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Art. 34. Patrimoniul Asociaţiei, la constituire, reprezintă 5.000.000 lei (5000 RON, actual) depus de grupul de iniţiativă şi se încadrează în plafonul prevăzut de articolul 6 aliniatul f) din O.G. 26/30.01.2001. Acest patrimoniu se modifică ulterior, prin majorare, datorită aporturilor în numerar şi/sau în natură ale membrilor titulari, primiţi în asociaţie, precum şi alte venituri legale prevăzute la art. 3

CAPITOLUL VII:       

Publicaţii.

Art. 33. Asociaţia poate avea publicaţie proprie cu un comitet de redacţie stabilit de conducerea asociaţiei.

Art. 35. Publicaţia se redactează şi se publică în limba română şi în alte limbi de circulaţie internaţională. Publicarea articolelor în revistă se face numai cu avizul ştiinţific a doi referenţi de specialitate. AMUD poate publica:

 • periodice de specialitate;
 • lucrări ale membrilor săi;
 • materiale documentare;
 • concluziile manifestărilor ştiinţifice interne şi internaţionale;
 • alte materiale folositoare bunului mers al societăţii şi activităţii membrilor săi.

CAPITOLUL VIII:     

Filiale.

Art. 36. Filialele AMUD se pot organiza la nivel de centre medicale în care se desfăşoară activităţi în domeniul medicinei de urgenţă şi dezastre, dacă există un grup de persoane care pot deveni membri AMUD, conform Statutului şi care îşi exprimă dorinţa de a activa ca filială a AMUD. Înfiinţarea filialelor teritoriale se poate face dacă există un număr minim de 9 (nouă) persoane care întrunesc condiţiile de a fi membri titulari.

Art. 37. Filialele se înregistrează pe plan local ca persoane juridice subordonate AMUD.

Art. 38. Structura de conducere a filialelor respectă modelul AMUD, în funcţie de necesităţile de pe plan local. Nu este admisă dubla calitate de membru în două sau mai multe filiale AMUD, simultan.

Art. 39. Filialele au autonomie financiară şi administrativă. Un procent de 20% din veniturile realizate de filiale, prin cotizaţie, vor fi puse la dispoziţie conducerii AMUD pentru realizarea unor obiective statutare de interes naţional.

Art. 40. Filialele teritoriale pot încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Filialele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama AMUD, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei. Filialele pot elabora programe şi proiecte proprii ce sunt în concordanţă cu prezentul Statut, în urma avizului favorabil al Consiliului Director.

Capitolul IX:      

Modificarea Statutului AMUD.

Art. 41. Orice modificare a prezentului Statut poate fi decisă, cu respectarea legii şi a prezentului Statut, ca urmare a hotărârii adoptate de Adunarea Generală.

Art. 42. Nu pot constitui obiectul modificării prezentului Statut următoarele:

 • prevederile referitoare la calitatea de membru titular;
 • prevederile referitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi a Consiliului Director (art. 15).

Capitolul X:       

Dispoziţii finale.

Art. 43. Asociaţia se dizolvă:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea Judecătoriei competente;
 3. prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.

Art. 44. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. imposibilitatea constituirii Adunării Generale în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data când, potrivit statutului, trebuia constituită;
 2. reducerea numărului de asociaţi sub limita legală de trei, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni de la crearea situaţiei.

Art. 45. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;
 3. când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când Asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 46. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, care numeşte şi lichidatorii. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în forma autentică se depune la Judecătorie în a cărei rază îşi are sediul Asociaţia.

Art. 47. Asociaţia are emblema şi ştampila proprie.

Art. 48. Dispoziţiile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare (OG 26/2000) cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.

Prezentul Statut Reactualizat a fost semnat astazi, 08.04.2015 in 5 exemplare.

 

Membrii fondatori,

 

Dr. Oprita Bogdan Mihai                  _____________________________

 

 

Dr. Pandrea Cristian Gabriel             _____________________________

 

 

Dr. Olteanu Constantin                     _____________________________

 

 

Dr. Marinescu Dan                                     _____________________________